Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Včely základ života (reg.č. 325)/ Bienen – Grundlage des Lebens

 

 

 

 

 

 

 

Loketské městské lesy, s. r. o. úspěšně realizovaly projekt č. 325 Včely-základ života /Bienen – Grundlage des Lebens  

z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Německým partnerem projektu byly  bavorské Město Stadt Goldkronach, na české straně spolupracovaly v roli partnerů Česká zemědělská univerzita v Praze, Střední lesnická škola Žlutice a Základní organizace Loket Českého svazu včelařů.

Hlavním cílem bylo  zachování a ochrana životního prostředí, především zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb a rozvíjení vztahu mezi obyvateli příhraničních oblastí Čech a Bavorska. Aktivity projektu se soustředily zejména  na opatření v krajině, prostřednictvím nichž byly podpořeny populace volně žijících druhů hmyzu, především včely divoké, ale i domestikovanou včelu medonosnou.

V rámci projektu došlo k revitalizaci tří lokalit a jejich přeměna na květnaté louky a extenzivní sady, kde byly vysázeny především staré původní odrůdy ovocných stromů. Tyto odrůdy jsou živým odkazem našich předků v krajině, motivují k návratu ke kořenům, zároveň jejich pěstování vede k uchování genetické rozmanitosti ukryté v jednotlivých odrůdách. Celkem bylo vysázeno 225 ks ovocných stromů třešní, hrušní, jabloní, slivoní jeřábu a kdouloní a 80 ks medonosných keřů.  Obnovením lokalit byly vytvořeny  vhodná biotopová stanoviště pro mnoho druhů volně žijícího hmyzu.  Populace včel divokých jsme podpořili také   díky instalaci 10 ks tzv. broukovišť a písku, které účinně nahrazují dříve běžné přírodní prvky sloužící jako úkryt tomuto hmyzu. Tato stanoviště dlouhodobě zanikají z důvodu unifikace krajiny, čímž zanikají i vhodné úkryty pro divoké včely a následně dochází i k poklesu populací divokého hmyzu.  Ochranou jednoho druhu vzniká tzv. deštníkový efekt, kdy  podporou jednoho druhu docílíme ochrany celého ekosystému.  V návaznosti na zachování potravního řetězce bylo v projektu instalováno též 40 ks budek pro ptáky, netopýry a hmyz.

Pro podporu včely medonosné byl postaven včelín a pořízeno nezbytné vybavení včelaře.  Celkem bylo pořízeno 30 včelstev. Udržení, podpora a rozvíjení včelařské tradice jako nezbytného prvku hospodaření v krajině bylo také jedním z cílů projektu, a to především prostřednictvím setkávání zkušených včelařů (ZS Loket) s novou dorůstající generací mladých studentů (Střední lesnická škola Žlutice). Akademické znalosti, nejnovější poznatky, vědomosti a doporučení v oblasti ekologie, botaniky, fytocenologie a vzdělávání do projektu vnesla Česká zemědělská univerzita v Praze prostřednictvím setkávání se s odborníky v oboru. To vše za podpory a spolupráce bavorského partnera.