Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Město Loket má všechny své lesy certifikovány systémem PEFC (www.pefc.cz). Výměra PEFC certifikovaných lesů celosvětově přesahuje 242 milionů hektarů lesů a v České republice 1,85 mil. ha, tedy více než 70 % celkové rozlohy lesů v ČR. Loketské lesy jsou certifikované již od roku 2002.

Hlavním účelem certifikace lesů je zajištění trvale udržitelného hospodaření (TUH). Princip trvale udržitelného obhospodařování lesů (Suistanable management of forests) je taková péče o lesy a lesní půdu a využívání takovým způsobem a takovou rychlostí, aby byla zachována jejich biodiverzita, produktivita, regenerační kapacita, vitalita a schopnosti plnit v současnosti i v budoucnosti všechny ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, regionální globální úrovni a to tak, aby nebyla způsobována újma jiným ekosystémům.

Česká republika se k dodržování těchto standardů zavázala na 2. ministerské konferenci o ochraně evropských lesů v Helsinkách v roce 1993 (tzv. rezoluce H1).

Hlavními kritérii TUH (podle Třetí celoevropské ministerské konference na ochranu lesů v Evropě, Lisabon 1998) je:

  • Zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich příspěvek ke globálním cyklům uhlíku
  • Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů
  • Zachování a podpora produkčních funkcí lesů (dřevo a jiné produkty)
  • Zachování a odpovídající zlepšování biologické diverzity lesních ekosystémů
  • Zachování a odpovídající zlepšování ochranných funkcí (zvláště půdy a vody) při hospodaření v lesích
  • Zachování dalších sociálně – ekonomických funkcí a podmínek.

V praxi to znamená, že se správce lesa snaží, aby obnova lesa probíhala původními dřevinami, aby se snížilo na nezbytnou úroveň používání pesticidů a herbicidů nebo aby se věnovala péče zdraví a vitalitě lesů prostřednictvím pěstebních zásahů.

Trvalá udržitelnost rovněž znamená, že v lesních porostech není vytěženo více dříví, než ve skutečnosti přiroste. To znamená, že zásoba (živého rostoucího) dřeva je v lese stále stejná nebo vyšší.

Hospodařit na svěřených lesních majetcích trvale udržitelným způsobem je hlavním cílem Loketských městských lesů, s. r. o.